วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

Wat Kalayanamitra Waramahaviharn

3

วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

Wat Kalayanamitra Waramahaviharn

กิจกรรม | Activity

13 – 15 เมษายน 256113 – 15 April 2018
สักการะพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต)
Pay respect to Luang Por Tho
พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ (ป่าเลไลย์)
Phra Prang Pa Lay Lai
สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์
Buddha image/monks water sprinkling
เชิดสิงโตโดยชุมชนวัดกัลยา
Lion dance by members of Wat Kalaya community
ร้านค้าประชารัฐ ร้านค้าชุมชน
Local crafts & food stalls
ประกวดถ่ายภาพ One Shot Knockout (12 เม.ย.)
‘One Shot, Knockout’ Photo contest (12 April)