วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

Wat Kalayanamitra Waramahaviharn

3

วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

Wat Kalayanamitra Waramahaviharn

กิจกรรม | Activity

สรงน้ำพระพุทธรูป
Buddha image water sprinkling
สรงน้ำพระสงฆ์ (15 เม.ย. เวลา 12.00 น.)
Water sprinkling for monks
(15th April at noon)
ทำบุญบังสุกุลบรรพบุรุษ
Memorial services for the departed
เจริญพระพุทธมนต์ / สวดมาติกา
Prayer for departed
เชิงสิงโต โดยชุมชนวัดกัลยา
lion dance by kalaya community
ร้านค้าชุมชน
Community shops