ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค

Yodpiman River Walk

6

ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค

Yodpiman River Walk

กิจกรรม | Activity
สรงน้ำพระพุทธรูปจำลองจาก 9 วัดทั่วไทย
Water sprinkling miniature Buddha image
from 9 temples all over Thailand
การแสดงพื้นเมือง : ฟ้อนขันดอกไม้ / ฟ้อนเล็บ / โนราห์ / ราตรีบุหงา
Traditional Preformances : Northern Flower Dance / Nail Dance /
Traditional Southern Dance / Southern Flower Dance
จุดต่อเรือฟรี
Shuttle Boat interchange station
ร้านค้าชุมชน
Community shops