วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

Wat Prayurawongsawas Waraviharn

4

วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

Wat Prayurawongsawas Waraviharn

กิจกรรม | Activity

13 – 15 เมษายน 256113 – 15 April 2018
สักการะพระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา
Pay respect to Phra Buddha Dhamma Wichet Sasada
หลวงพ่อพุทธนาคน้อย
Luang Por Phuttha Naknoi
สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์
Buddha image/monks water sprinkling
ลอดพระบรมธาตุฯ เสริมสิริมงคล
Crawling under the Buddha relic for prosperity
ทำบุญบังสุกุลบรรพบุรุษ
Memorial services for the departed
ร้านค้าประชารัฐ ร้านค้าชุมชน
Local crafts & food stalls