วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm Ratchawaramahaviharn

1

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm Ratchawaramahaviharn

กิจกรรม | Activity

12 – 15 เมษายน 256112 – 15 April 2018
สักการะพระพุทธเทวปฏิมากร
Pay respect to Phra Buddha Deva Patimakorn
พระพุทธไสยาสน์
Phra Phuttha Saiyat
สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์
Buddha image/monks water sprinkling
ทำบุญก่อเจดีย์ทราย
Sand pagoda building
เวทีการแสดงวัฒนธรรม
Cultural showcases
ร้านค้าประชารัฐ ร้านค้าชุมชน
Local crafts & food stalls