วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

Wat Arun Ratchawararam Ratchawaramahaviharn

2

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

Wat Arun Ratchawararam Ratchawaramahaviharn

กิจกรรม | Activity

สรงน้ำพระพุทธรูป 13 วัดรอบต้นโพธิ์
Water sprinkling the 13 Buddha image
around Bhodi tree
สรงน้ำพระสงฆ์
Water sprinkling for monks
ทำบุญเสริมสิริมงคล
Merit making for good fortune
ถวายสังฆทาน / ผ้าไตรจีวร
Giving offerings to monks
เวทีการแสดงและลานวัฒนธรรม
Various performances and
cultural activity area
ร้านค้าชุมชน
Community shops