ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค

Yodpiman River Walk

6

ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค

Yodpiman River Walk

กิจกรรม | Activity

13 – 15 เมษายน 256113 – 15 April 2018
สรงน้ำพระพุทธรูป
Buddha image water sprinkling
จุดต่อเรือ
Interchange pier
ร้านค้าชุมชน
Community stalls