วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

Wat Prayurawongsawas Waraviharn

4

วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

Wat Prayurawongsawas Waraviharn

กิจกรรม | Activity

สรงน้ำพระพุทธรูป
Buddha image water sprinkling
สรงน้ำพระสงฆ์ (15 เม.ย. เวลา 15.00 น.)
Water sprinkling for monks
(15th April at 3 p.m.)
ลอดพระบรมธาตุฯ เสริมสิริมงคล
Passing under Buddha’s relics for good fortune
ทำบุญบังสุกุลบรรพบุรุษ
Memorial services for the departed
บรรยายธรรมโดย ศ.ดร. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺจิตฺโต)
Dhamma iecture by Professor Doctor Phara Phrom
Bundit(Prayoon Dhammajitto)
ร้านค้าชุมชน
Community shops