๗ ท่าน้ำวิถีไทย  7 Piers of Thainess

เช้าทำบุญ บ่ายล่องเรือ เริ่มเวลา o๙.oo – ๑๘.oo น.  Merit Making Morning and River Cruising Afternoon from, 9 a.m. – 6 p.m.


กิจกรรมที่ เอเชียทีค เริ่มเวลา ๑๗.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.  A wide range of fun activities at ASIATIQUE, 5 p.m.-11 p.m.